Strona Główna TK Orzeczenia
Trybunału
Konstytucyjnego   

 

OTK ZU

OTK ZU wydawane jest w 2-ch seriach A i B.
W serii A publikuje się wyroki i postanowienia Trybunału w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 91 u.o.t.p.TK (wyroki i postanowienia merytoryczne)
W serii B publikuje się postanowienia Trybunału o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi oraz o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi, w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 61 u.o.t.p.TK (postanowienia kończące rozpoznanie wstępne)


Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)

IPO umożliwia m.in.:
- przeszukiwanie i wyszukiwanie orzeczeń TK;
- wyszukiwanie spraw (także będących w toku), zapoznanie się z ich stanem , historią (dział „Sprawy”);
- analizę zdań odrębnych do orzeczeń (dział „Zdania odrębne”).