O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1997 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
16 - Orzeczenie z dnia 1997-04-08
art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 16
sygn. K 14/96 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 157697 bajtów.
17 - Orzeczenie z dnia 1997-05-06
§ 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 3 Rady Ministrów Nr 7/94 z dnia 15 lutego 1994 roku w sprawie powołania Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno - Gospodarczych (Uwaga! S 1/97 z 6.05.1997, ZU 1997/2/24)
Z.U. 1997 / 2 / 17
sygn. U 2/96 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 191179 bajtów.
18 - Orzeczenie z dnia 1997-05-13
art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich sferach usług publicznych
Z.U. 1997 / 2 / 18
sygn. K 20/96 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 159687 bajtów.
19 - Orzeczenie z dnia 1997-05-28
w sprawie zasady ochrony życia ludzkiego jako wartości konstytucyjnej; niezgodności ustawy "antyaborcyjnej" z Małą Konstytucją
Z.U. 1997 / 2 / 19
sygn. K 26/96 (DOC) Pobierz 206848 bajtów.     (PDF) Pobierz 400125 bajtów.
20 - Orzeczenie z dnia 1997-06-09
art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawod., w brzemieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawod. oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 20
sygn. K 24/96 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 181633 bajtów.
21 - Orzeczenie z dnia 1997-06-17
§ 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie przydzielania emerytom i rencistom kolejowym deputatu węglowego
Z.U. 1997 / 2 / 21
sygn. U 5/96 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 144545 bajtów.
22 - Orzeczenie z dnia 1997-06-23
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 września 1996 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Z.U. 1997 / 2 / 22
sygn. K 3/97 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 174553 bajtów.
23 - Orzeczenie z dnia 1997-06-24
w sprawie tajemnicy bankowej i maklerskiej oraz tajemnicy dyspozycji inwestycyjnych; art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 23
sygn. K 21/96 (DOC) Pobierz 85504 bajtów.     (PDF) Pobierz 216106 bajtów.POSTANOWIENIA

24 - Postanowienie z dnia 1997-05-28
Sygnalizacja w sprawie U 2/96 z 6.05.1997
Z.U. 1997 / 2 / 24
sygn. S 1/97 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 94378 bajtów.
25 - Uchwała z dnia 1997-04-09
art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 10 grudnia 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin
Z.U. 1997 / 2 / 25
Dz.U. 1997.41.261 z dnia 1997-04-26     ISAP     RCL
sygn. W 10/96 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 162570 bajtów.
26 - Uchwała z dnia 1997-04-30
art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP oraz art. 77 ust. 2 tej ustawy w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 roku - Ordynacja wyborcza do Senatu RP
Z.U. 1997 / 2 / 26
Dz.U. 1997.50.324 z dnia 1997-05-26     ISAP     RCL
sygn. W 1/97 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 182912 bajtów.
27 - Uchwała z dnia 1997-05-14
w sprawie języka państwowego i języka urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych
Z.U. 1997 / 2 / 27
Dz.U. 1997.53.346 z dnia 1997-05-30     ISAP     RCL
sygn. W 7/96 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 214527 bajtów.
28 - Postanowienie z dnia 1997-04-29
Z.U. 1997 / 2 / 28
sygn. W 5/96 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 143869 bajtów.
29 - Obwieszczenie z dnia 1997-05-05
o utracie mocy obowiązującej obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie odnoszącym się do ustalenia treści art. 56 ustawy o ochronie i kształtowaniu i środowiska
Z.U. 1997 / 2 / 29
Dz.U. 1997.46.296     ISAP     RCL
sygn. K 18/96 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 145520 bajtów.
30 - Obwieszczenie z dnia 1997-05-14
o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 1 lit.b) ustawy o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Z.U. 1997 / 2 / 30
Dz.U. 1997.50.325     ISAP     RCL
sygn. K 6/96 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 98475 bajtów.
31 - Obwieszczenie z dnia 1997-05-22
o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 13 w związku z art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin
Z.U. 1997 / 2 / 31
Dz.U. 1997.53.347     ISAP     RCL
sygn. K 1/96 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 99764 bajtów.
32 - Obwieszczenie z dnia 1997-06-12
o utracie mocy obowiązującej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Z.U. 1997 / 2 / 32
1997.63.403     ISAP     RCL
sygn. P 6/96 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 99574 bajtów.
33 - Obwieszczenie z dnia 1997-06-12
o utracie mocy obowiązującej § 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Z.U. 1997 / 2 / 33
Dz.U. 1997.63.404     ISAP     RCL
sygn. K 21/95 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 100845 bajtów.
34 - Obwieszczenie z dnia 1997-06-23
o utracie mocy obowiązującej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim w art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Prawa lokalowego
Z.U. 1997 / 2 / 34
Dz.U. 1997.68.439     ISAP     RCL
sygn. K 25/95 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 99559 bajtów.


      Ilość: 19