O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Warszawa, 2000 Nr 1TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2000-01-04
prawo do wczeĥniejszej emerytury z tytu³u opieki nad dzieckiem wymagajħcym sta³ej opieki
Z.U. 2000 / 1 / 1
Dz.U. 2000.2.26 z dnia 2000-01-17     ISAP     RCL
sygn. K 18/99 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 199000 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2000-01-11
zakaz ³ħczenia cz³onkowstwa w zarzħdzie powiatu z cz³onkowstwem w organie samorzħdu gminy i województwa oraz zatrudnieniem w administracji rzħdowej, a także z mandatem pos³a i senatora
Z.U. 2000 / 1 / 2
Dz.U. 2000.3.45 z dnia 2000-01-21     ISAP     RCL
sygn. K 7/99 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 197476 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2000-01-12
konstytucyjnoĥĉ przepisów dotyczħcych czynszów regulowanych
Z.U. 2000 / 1 / 3
Dz.U. 2000.3.46 z dnia 2000-01-21     ISAP     RCL
sygn. P 11/98 (DOC) Pobierz 135168 bajtów.     (PDF) Pobierz 301930 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2000-01-18
zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych osobom prowadzħcym dzia³alnosĉ gospodarczħ
Z.U. 2000 / 1 / 4
Dz.U. 2000.5.67 z dnia 2000-01-28     ISAP     RCL
sygn. K 17/99 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 172924 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2000-02-22
gospodarowanie nieruchomoĥciami rolnymi Skarbu Pañstwa
Z.U. 2000 / 1 / 5
Dz.U. 2000.15.203 z dnia 2000-03-07     ISAP     RCL
sygn. SK 13/98 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 154697 bajtów.
6 - Wyrok z dnia 2000-02-29
konstytucyjnoĥĉ przepisów ustawy o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy
Z.U. 2000 / 1 / 6
Dz.U. 2000.15.204 z dnia 2000-03-07     ISAP     RCL
sygn. K 31/98 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 112083 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĦCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

7 - Postanowienie z dnia 2000-02-03
Z.U. 2000 / 1 / 7
sygn. Ts 58/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 94355 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 1999-08-08
Z.U. 2000 / 1 / 8
sygn. Ts 61/99 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 95658 bajtów.
9 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-11
Z.U. 2000 / 1 / 9
sygn. Ts 61/99 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 101326 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 1999-07-01
Z.U. 2000 / 1 / 10
sygn. Ts 64/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96448 bajtów.
11 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-08
Z.U. 2000 / 1 / 11
sygn. Ts 64/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86206 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 1999-11-02
Z.U. 2000 / 1 / 12
sygn. Ts 77/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85266 bajtów.
13 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-19
Z.U. 2000 / 1 / 13
sygn. Ts 77/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93096 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 1999-09-14
Z.U. 2000 / 1 / 14
sygn. Ts 80/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85721 bajtów.
15 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-28
Z.U. 2000 / 1 / 15
sygn. Ts 80/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88815 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 1999-10-04
Z.U. 2000 / 1 / 16
sygn. Ts 85/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 82906 bajtów.
17 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-05
Z.U. 2000 / 1 / 17
sygn. Ts 85/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 111980 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 1999-11-24
Z.U. 2000 / 1 / 18
sygn. Ts 94/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 118539 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 1999-11-30
Z.U. 2000 / 1 / 19
sygn. Ts 97/99 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 98434 bajtów.
20 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-16
Z.U. 2000 / 1 / 20
sygn. Ts 97/99 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 100834 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 1999-11-30
Z.U. 2000 / 1 / 21
sygn. Ts 104/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93189 bajtów.
22 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 1 / 22
sygn. Ts 104/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 92691 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 1999-12-15
Z.U. 2000 / 1 / 23
sygn. Ts 111/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 95798 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 1999-10-11
Z.U. 2000 / 1 / 24
sygn. Ts 113/99 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 83617 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 1999-11-09
Z.U. 2000 / 1 / 25
sygn. Ts 119/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86259 bajtów.
26 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-05
Z.U. 2000 / 1 / 26
sygn. Ts 119/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89338 bajtów.
27 - Postanowienie z dnia 1999-09-22
Z.U. 2000 / 1 / 27
sygn. Ts 122/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 97171 bajtów.
28 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-24
Z.U. 2000 / 1 / 28
sygn. Ts 122/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 95082 bajtów.
29 - Postanowienie z dnia 1999-12-20
Z.U. 2000 / 1 / 29
sygn. Ts 123/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 92623 bajtów.
30 - Postanowienie z dnia 1999-10-26
Z.U. 2000 / 1 / 30
sygn. Ts 126/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86538 bajtów.
31 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 1 / 31
sygn. Ts 126/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85816 bajtów.
32 - Postanowienie z dnia 1999-11-30
Z.U. 2000 / 1 / 32
sygn. Ts 128/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 127637 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 1999-12-28
Z.U. 2000 / 1 / 33
sygn. Ts 132/99 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 96160 bajtów.
34 - Postanowienie z dnia 1999-11-23
Z.U. 2000 / 1 / 34
sygn. Ts 133/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 86378 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 1999-10-11
Z.U. 2000 / 1 / 35
sygn. Ts 135/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 89904 bajtów.
36 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-16
Z.U. 2000 / 1 / 36
sygn. Ts 135/99 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90995 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 1999-12-29
Z.U. 2000 / 1 / 37
sygn. Ts 137/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92566 bajtów.
38 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-22
Z.U. 2000 / 1 / 38
sygn. Ts 137/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 118597 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 1999-10-12
Z.U. 2000 / 1 / 39
sygn. Ts 138/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 83114 bajtów.
40 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 1 / 40
sygn. Ts 138/99 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 97810 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2000-01-24
Z.U. 2000 / 1 / 41
sygn. Ts 150/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 93410 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 1999-12-20
Z.U. 2000 / 1 / 42
sygn. Ts 154/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 95160 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2000-01-18
Z.U. 2000 / 1 / 43
sygn. Ts 158/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 88844 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2000-01-19
Z.U. 2000 / 1 / 44
sygn. Ts 160/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 113819 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 1999-11-23
Z.U. 2000 / 1 / 45
sygn. Ts 162/99 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 79228 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 1999-12-20
Z.U. 2000 / 1 / 46
sygn. Ts 166/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 80542 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 1 / 47
sygn. Ts 169/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95804 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 1999-12-01
Z.U. 2000 / 1 / 48
sygn. Ts 172/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 83606 bajtów.
49 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-19
Z.U. 2000 / 1 / 49
sygn. Ts 172/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 84688 bajtów.
50 - Postanowienie z dnia 2000-01-28
Z.U. 2000 / 1 / 50
sygn. Ts 173/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 92449 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 1999-12-14
Z.U. 2000 / 1 / 51
sygn. Ts 174/99 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 84092 bajtów.
52 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-16
Z.U. 2000 / 1 / 52
sygn. Ts 174/99 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89607 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 1 / 53
sygn. Ts 176/99 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 78426 bajtów.
54 - Postanowienie z dnia 2000-02-08
Z.U. 2000 / 1 / 54
sygn. Ts 180/99 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 95702 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2000-02-01
Z.U. 2000 / 1 / 55
sygn. Ts 183/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 117888 bajtów.


      Iloĥĉ: 55