O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
121 - Wyrok z dnia 2007-11-06
Zasady wypłacania rent osobom z niepełnosprawnością intelektualną
Z.U. 2007 / 10A / 121
Dz.U. 2007.211.1548 z dnia 2007-11-14     ISAP     RCL
sygn. U 8/05 (DOC) Pobierz 150528 bajtów.     (PDF) Pobierz 234642 bajtów.
122 - Wyrok z dnia 2007-11-07
Odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski
Z.U. 2007 / 10A / 122
Dz.U. 2007.211.1549 z dnia 2007-11-14     ISAP     RCL
sygn. K 18/06 (DOC) Pobierz 193536 bajtów.     (PDF) Pobierz 276372 bajtów.
123 - Wyrok z dnia 2007-11-13
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych
Z.U. 2007 / 10A / 123
Dz.U. 2007.221.1649 z dnia 2007-11-27     ISAP     RCL
sygn. P 42/06 (DOC) Pobierz 161280 bajtów.     (PDF) Pobierz 249728 bajtów.
124 - Wyrok z dnia 2007-11-14
Postępowanie sądowe
Z.U. 2007 / 10A / 124
Dz.U. 2007.221.1650 z dnia 2007-11-27     ISAP     RCL
sygn. SK 16/05 (DOC) Pobierz 102912 bajtów.     (PDF) Pobierz 235715 bajtów.
125 - Wyrok z dnia 2007-11-20
Tryb odwołania syndyka
Z.U. 2007 / 10A / 125
Dz.U. 2007.225.1670 z dnia 2007-12-03     ISAP     RCL
sygn. SK 57/05 (DOC) Pobierz 273920 bajtów.     (PDF) Pobierz 307781 bajtów.
126 - Wyrok z dnia 2007-11-26
Hipoteka przymusowa
Z.U. 2007 / 10A / 126
Dz.U. 2008.225.1671 z dnia 2007-12-03     ISAP     RCL
sygn. P 24/06 (DOC) Pobierz 189952 bajtów.     (PDF) Pobierz 276159 bajtów.
127 - Wyrok z dnia 2007-11-27
Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
Z.U. 2007 / 10A / 127
Dz.U. 2007.225.1673 z dnia 2007-12-03     ISAP     RCL
sygn. SK 39/06 (DOC) Pobierz 185344 bajtów.     (PDF) Pobierz 271402 bajtów.
128 - Wyrok z dnia 2007-11-27
Odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę
Z.U. 2007 / 10A / 128
Dz.U. 2007.225.1672 z dnia 2007-12-03     ISAP     RCL
sygn. SK 18/05 (DOC) Pobierz 167424 bajtów.     (PDF) Pobierz 265208 bajtów.
129 - Wyrok z dnia 2007-11-28
Tryb i przesłanki wyrażania przez sąd dyscyplinarny zgody na zatrzymanie sędziego, zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
Z.U. 2007 / 10A / 129
Dz.U. 2008.230.1698 z dnia 2007-12-11     ISAP     RCL
sygn. K 39/07 (DOC) Pobierz 832512 bajtów.     (PDF) Pobierz 739584 bajtów.
130 - Wyrok z dnia 2007-11-29
Ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa
Z.U. 2007 / 10A / 130
Dz.U. 2007.277.1680 z dnia 2007-12-05     ISAP     RCL
sygn. SK 43/06 (DOC) Pobierz 125440 bajtów.     (PDF) Pobierz 224168 bajtów.


POSTANOWIENIA 

131 - Postanowienie z dnia 2007-11-06
zasady przejmowania lasów na własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów Dekretu PKWN
Z.U. 2007 / 10A / 131
sygn. P 32/07 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.     (PDF) Pobierz 148419 bajtów.
132 - Postanowienie z dnia 2007-11-07
odrzucenie przez sąd w postępowaniu w sprawach gospodarczych nieopłaconej apelacji
Z.U. 2007 / 10A / 132
sygn. P 2/07 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 160766 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2007-11-07
koszty postępowania egzekucyjnego - opłata stosunkowa
Z.U. 2007 / 10A / 133
sygn. P 34/05 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 147738 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2007-11-07
Sygnalizacja w sprawie P 28/07 z dnia 23.10.2007, ZU 2007/9A/106; zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej która ukończyła 16 lat
Z.U. 2007 / 10A / 134
sygn. S 5/07 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 141143 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2007-11-07
Sygnalizacja w sprawie SK 4/06 z dnia 19.09.2007, ZU 2007/8A/98
Z.U. 2007 / 10A / 135
sygn. S 6/07 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 159448 bajtów.
136 - Postanowienie z dnia 2007-11-12
Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie
Z.U. 2007 / 10A / 136
sygn. SK 89/06 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 170780 bajtów.
137 - Postanowienie z dnia 2007-11-13
ograniczenie dowodowe wyłącznie do dowodu z dokumentu
Z.U. 2007 / 10A / 137
sygn. SK 40/06 (DOC) Pobierz 113664 bajtów.     (PDF) Pobierz 198894 bajtów.
138 - Postanowienie z dnia 2007-11-14
finansowanie szkolnictwa wyznaniowego
Z.U. 2007 / 10A / 138
sygn. K 20/06 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 165975 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2007-11-14
skarga na akt organu fundacji
Z.U. 2007 / 10A / 139
sygn. SK 53/06 (DOC) Pobierz 153600 bajtów.     (PDF) Pobierz 236446 bajtów.
140 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów budowy Świątyni Opatrzności Bożej - Centrum Jana Pawła II
Z.U. 2007 / 10A / 140
sygn. K 12/07 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 152478 bajtów.
141 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Z.U. 2007 / 10A / 141
sygn. K 23/06 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.     (PDF) Pobierz 168456 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
nieprecyzyjne sformułowania użyte w ustawie
Z.U. 2007 / 10A / 142
sygn. K 34/07 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 126986 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
opłata ryczałtowa od umów obowiązkowego ubepieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Z.U. 2007 / 10A / 143
sygn. K 36/07 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 133409 bajtów.
144 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
umożliwienie kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych
Z.U. 2007 / 10A / 144
sygn. K 6/07 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 128236 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
pozycja asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości
Z.U. 2007 / 10A / 145
sygn. SK 92/06 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 139023 bajtów.
146 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
Komisja śledcza - przedmiot i zakres działania
Z.U. 2007 / 10A / 146
sygn. U 3/07 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 151698 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
wliczanie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z religii albo etyki
Z.U. 2007 / 10A / 147
sygn. U 7/07 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 135829 bajtów.
148 - Postanowienie z dnia 2007-11-21
kompetencje Marszałka Sejmu - uwzględnianie wniosków o uzupełnienie porządku dziennego obrad Sejmu
Z.U. 2007 / 10A / 148
sygn. U 8/07 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 130636 bajtów.
149 - Postanowienie z dnia 2007-11-26
zmiana wysokości zwolnień od podatku akcyzowego na biopaliwa
Z.U. 2007 / 10A / 149
sygn. U 4/07 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 142930 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 2007-11-27
zasady zatrudniania pracowników samorządowych, NIK i służby cywilnej
Z.U. 2007 / 10A / 150
sygn. K 14/06 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 175259 bajtów.
151 - Postanowienie z dnia 2007-11-28
korpus służby cywilnej
Z.U. 2007 / 10A / 151
sygn. K 41/06 (DOC) Pobierz 94720 bajtów.     (PDF) Pobierz 161192 bajtów.


      Ilość: 31